วิสัยทัศน์

ปรัชญามหาวิทยาลัย
“บ่อเกิดแห่งปัญญาคือการศึกษาที่กว้างไกล” (Wisdom Through Global Education)

ปณิธานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีปณิธานในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีจริยธรรม ในการดำรงชีวิต (Efficiency and Ethics)มีความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศ โดยพร้อมที่จะใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ในทุกสภาวการณ์ (Adaptive Ability) และถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นสากล (Universal Wisdom)โดยได้นำตัวอักษรย่อของมหาวิทยาลัย คือ EAU มาขยายความเป็นปณิธานในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า
“บ่อเกิดแห่งปัญญาคือการศึกษาที่กว้างไกล”(Wisdom Through Global Education) ดังนี้

E คือ Efficiency and Ethics: ประสิทธิภาพและจริยธรรม
หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎี
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นบันได
ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป
โดยรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพได้อย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะในด้านต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
และทักษะในการใช้ชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีจริยธรรม

A คือ Adaptive Ability: ความสามารถในการปรับตัว
หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสภาวะสังคม สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาวการณ์ อีกทั้งตระหนักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม เพื่อความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายหน้า

U คือ Universal Wisdom :ปัญญาอันเป็นสากล
หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิธีต่างๆ ในโลกอันเป็นสากล มีความเชื่อในการเรียนรู้และได้มาซึ่งความรู้โดยปราศจากสิ่งกีดกั้น
ไม่ว่าจะเป็นพรมแดนขอบเขต ระยะทาง เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม มีภาวะวิสัยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ได้จริง และเปิดใจกว้างเพื่อรับความรู้ที่หลากหลายในยุค
แห่งโลกไร้พรมแดน

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรมในเอเชีย
(Learning University for Quality and Morality in Asia)
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
“E – A – U”

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรม” มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน คุณภาพ หมายถึง การดำเนินงาน
ตามภารกิจอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คุณธรรม หมายถึง
คุณลักษณะและค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงามของสมาชิกในองค์กร ทั้งนักศึกษาและบุคลากร
เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความมีวินัย อดทน ขยันหมั่นเพียร และเอื้ออาทร