ผู้บริหาร

 

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
ดร.โชติรัส ชวนิชย์
อธิการบดี
อาจารย์ชลวัลย์ โสภณเสถียร
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและทรัพย์สิน
ผศ.บุษยมาส สินธุประมา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.กฤติมา เหมวิภาต
ผู้ช่วยอธิการบดี
รศ.ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คณบดีคณะการบิน
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน

ผศ. พันเอกหญิง ดร.อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ดร.ปริยากร สุริยศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
อาจารย์พิมล จงวรนนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พลตรีหญิง ดร.อรนันท์ หาญยุทธ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.วิจิตร วิชัยสาร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์วรรณนิดา วิทยากุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.กิตติ ชยางคกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศิริจันทรา พลกนิษฐ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.รุจา  รอดเข็ม
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ รักษาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
รักษาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร.เยาวภา  ปฐมศิริกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
รักษาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.สัมพันธ์ พลภักดิ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป
ผู้อำนวยการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
อาจารย์วิลาวัณย์ พึ่งตัว ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ
อาจารย์นันทิยา จรูญแสง
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ดร.บัณฑิต รัตนไตร
ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ดร.สุจิตรา จำนงอุดม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
อาจารย์อติกร เสรีพัฒนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
อาจารย์สวียา เกิดมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อาจารย์จุลี มีระเสน
ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ