คณะกรรมการสภา

ลำดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
1
ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัย
2
พลเอก นายแพทย์สิงหา เสาวภาพ
กรรมการสภาและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3
ดร.โชติรัส ชวนิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
4
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5
นายอรุณ งามดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
6
นายบรรพต หงษ์ทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7
นายศิวะ แสงมณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
8
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
9
นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
10
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
11
รองศาสตราจารย์ ดร.จันคนา บูรณะโอสถ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ วรอินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
13
นางสุภกัญญา ชวนิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
14
ดร.กฤติมา เหมวิภาต
เลขานุการ