ข้อมูลมหาวิทยาลัย

ประวัติ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ โดยมีปณิธานที่มุ่งจะขยายโอกาสด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งในระยะเริ่มแรกเปิดสอนในสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรี 3 คณะ และปริญญาโท 1 สาขาวิชา ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันเปิดสอนในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 32 สาขาวิชา

คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการบิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ในช่วงแรกของการดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน เพื่อการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงได้มุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้บรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ คือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในหนึ่งปีนับจากสำเร็จการศึกษา ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปี