เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ

สารจากอธิการบดี

          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีความยินดียิ่งที่ได้เป็นกลไก ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสังคมบนมาตรฐาน
แนวทางและกรอบ ทางวิชาการที่สังคมโดยส่วนรวมได้เห็นชอบร่วมกันบัญญัติไว้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
ในทุกกระบวนการอย่างโปร่งใส และตั้งปณิธานที่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งความถูกต้องเป็นธรรม เพื่อจะเปิดโอกาส
ทางการศึกษาแก่เยาวชนในรุ่นใหม่  ให้มีโอกาสในการดำรงชีวิตบนสิทธิมนุษยชนที่พึงมีในยุคนี้  คุณค่าของบุคคล
ในยุคปัจจุบันเป็นคุณค่าเฉพาะเรื่องสำหรับ เฉพาะคนเพื่อที่จะเป็นทรัพยากรที่มีค่าบนมาตรฐานสากล ที่ต้องทำงาน
ร่วมกันโดยไร้ข้อจำกัดทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา อายุ สถานะ สถาบัน สถานที่ หรือแม้แต่เวลา  คนทุกคนถือได้ว่า
มีคุณค่าเท่ากัน จะต่างกันที่วุฒิภาวะ ทางความคิด ความรู้สึกผิดถูก  ความมีคุณธรรมใน การดำเนินชีวิตโดยตนเอง
ความเป็นคนที่มีจิตสาธารณะโดย ไม่ยึดติดประโยชน์ส่วนตน และทักษะเฉพาะที่สั่งสม ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          จึงถือได้ว่าเป็นยุคแห่งโลกมวลชน และยุคแห่งคุณภาพบุคคล
มหาวิทยาลัยตระหนักในความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมุ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกคุณภาพ ที่จะนำมาซึ่ง
ทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณค่าสำหรับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป มหาวิทยาลัยจึงยินดียิ่ง
ที่ทุกท่านจะได้ร่วมปณิธานดังกล่าวในทางใดทางหนึ่งเพื่อสังคมที่มีคุณค่าในยุคนี้ของเรา

ch01

ดร.โชติรัส ชวนิชย์
อธิการบดี