คณะและหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน Electrical and Energy Engineering

คณะการบิน School of Aviation

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน Aviation Management

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ School of Information Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

คณะนิติศาสตร์ School of Law
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Bachelor of Laws

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการและบริหาร ภาคปกติ / ภาคพิเศษ

คณะศิลปศาสตร์ School of Liberal Arts
สาขาวิชาการท่องเที่ยว Tourism
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ /Business English
สาขาวิชาจีนศึกษา /Chinese Studies
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ /Business Japanese

คณะบริหารธุรกิจ School of Business Administration
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Bachelor of Business Administration International Business Management)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration International Business Management) (English Program)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy

คณะพยาบาลศาสตร์ School of Nursing
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา) (Bilingual Program)
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) Practical Nurse

คณะเภสัชศาสตร์ School of Pharmacy
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) Doctor of Pharmacy
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ Cosmetic Science and Health Product

คณะสาธารณสุขศาสตร์ School of Science Program in Public Health
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Public Health

สมัครเรียนระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (MS.AM.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)

ระดับปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (D.B.A.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D.)
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Ed.D.)